skip to Main Content

Condicions d’Ús

Introducció i Finalitat:

CREATIUS INTERNACIONALS SCP és una companyia catalana, amb número de CIF: J99999999 i domicili social al C. València nº 514 de Barcelona 08013, que actua en els àmbits dels serveis informàtics, i és propietària d’un lloc web a Internet (en endavant, el lloc web), a través del qual posa determinada informació a disposició dels seus usuaris així com comercialitza determinats productes i serveis. El LLOC WEB accessible des del domini o adreça d’Internet: http://internationalcreatives.net

A través del LLOC WEB, CREATIUS INTERNACIONALS SCP facilita als seus usuaris l’ accés i la utilització de diversos serveis i continguts (en endavant, els “Serveis”) posats a disposició per CREATIUS INTERNACIONALS SCP o per tercers. Els presents termes i condicions tenen per objecte establir i regular l’accés general al LLOC WEB, així com als diferents continguts i serveis prestats per CREATIUS INTERNACIONALS SCP o per tercers des de i / o a través del mateix. Tant l’accés com la utilització general del LLOC WEB atribueixen la condició d’usuari del mateix (en endavant, “l’Usuari”), implicant necessàriament l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en els termes i condicions generals d’accés i ús. L’Usuari queda expressament advertit i accepta que aquestes condicions podran experimentar variacions en el futur a lliure criteri de CREATIUS INTERNACIONALS SCP i sense obligació d’avís previ per part seva. En conseqüència, serà de la sola responsabilitat de l’Usuari verificar els termes i condicions vigents en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web. La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del lloc web -en particular l’ ENTORN TRANSACCIONAL o BOTIGA ON- LINE del LLOC WEB- es troba sotmesa a condicions particulars (en endavant, les “Condicions Particulars”) que, segons els casos, podran substituir, completar i / o modificar els presents termes i condicions generals.

Nivell d’Accés i Registre d’Usuari:

Amb caràcter general el simple accés al lloc web podrà ser lliure. Tanmateix, CREATIUS INTERNACIONALS SCP condiciona l’accés a determinades àrees del lloc web i la utilització de tots els seus Serveis a la prèvia cumplimentació del corresponent formulari de registre d’Usuari. A tots els efectes, l’accés al lloc web a través d’identificació d’usuari per mitjà de xarxes socials es considerarà registre d’Usuari, i comporta necessàriament l’acceptació sense reserva o objecció dels presents termes i condicions generals. Així mateix, CREATIUS INTERNACIONALS SCP podrà posar a disposició dels Usuaris determinats Serveis per la utilització dels quals pogués requerir l’emplenament de registres addicionals i / o satisfacció de determinades contraprestacions dineràries. En el seu cas, el registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les condicions particulars que el regulin. La condició d’Usuari de CREATIUS INTERNACIONALS SCP requereix majoria d’edat legal. L’Usuari manifesta i declara -en tot cas -, comptar amb almenys 18 anys d’edat. L’Usuari garanteix la veracitat de l’anterior manifestació, així com del conjunt de les dades de registre facilitades a CREATIUS INTERNACIONALS SCP i és responsable de mantenir completament actualitzats mentre duri la seva condició del mateix. En tot cas l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a CREATIUS INTERNACIONALS SCP o a tercers per la informació que faciliti. CREATIUS INTERNACIONALS SCP es reserva el dret de negar l’alta en el LLOC WEB. Aquesta negativa no comportarà dret a cap indemnització. Un cop es completi satisfactòriament el procés de registre, CREATIUS INTERNACIONALS SCP donarà d’alta a l’Usuari a la base de dades de usuaris registrats. Un compte serà generat amb la seva adreça de correu electrònic al costat d’una “paraula clau d’accés” associada per a cada Usuari.

Obligacions de l’Usuari:

Seran obligacions de l’Usuari, sense detriment de les que sorgeixin a partir de les clàusules d’aquest document, les següents: L’Usuari està obligat a garantir la veracitat i exactitud de les dades de registre introduïdes en els sistemes d’informació de CREATIUS INTERNACIONALS SCP i dur a terme quantes actualitzacions dels mateixos fossin necessàries. En tot cas l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a CREATIUS INTERNACIONALS SCP o a tercers per la informació que faciliti. Custodiar l’ “usuari” i la “contrasenya” amb diligència, impedint l’accés de terceres persones no autoritzades als mateixos i per tant assegurar la confidencialitat. Notificar a CREATIUS INTERNACIONALS SCP amb caràcter immediat qualsevol indici de l’existència d’una violació en la seguretat LLOC WEB d’usos inapropiats o prohibits dels serveis prestats des del mateix, o de fallades de seguretat de qualsevol índole. Fer bon ús dels continguts, informació i serveis prestats des de o a través del LLOC WEB, d’acord amb la llei, la bona fe i als bons costums generalment acceptades, comprometent-se expressament a:

  • Abstenir-se de realitzar pràctiques o usos dels serveis amb fins il·lícits, fraudulents, lesius de drets o interessos de CREATIUS INTERNACIONALS SCP o de tercers, infractors de les normes contingudes en el present contracte o en les Condicions Particulars que, si escau regulin qualsevol dels serveis prestats des de o a través del LLOC WEB.
  • Abstenir-se de realitzar qualsevol tipus d’acció que pogués inutilitzar, sobrecarregar o danyar sistemes, equips o serveis del LLOC WEB o accessibles directament o indirectament a través del LLOC WEB.
  • Respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de CREATIUS INTERNACIONALS SCP i de tercers sobre els continguts, informació i serveis prestats des de o a través del LLOC WEB, abstenint-se amb caràcter general de copiar, distribuir, reproduir o comunicar en forma els mateixos a tercers, si no hi autorització expressa i per escrit de CREATIUS INTERNACIONALS SCP o dels titulars d’aquests drets.

Propietat Intel.lectual Industrial:

Tot el programari i els continguts del LLOC WEB, inclosos: codi html, textos, animacions, imatges, etc. així com les marques, noms comercials i / o signes distintius mostrats, són propietat de CREATIUS INTERNACIONALS SCP o de tercers i estan protegits per les lleis nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial. Qualsevol ús aliè al LLOC WEB, inclosa la reproducció, modificació, distribució, transmissió, reedició, arranjaments o representació de qualssevol elements del mateix està estrictament prohibit excepte consentiment exprés escrit de CREATIUS INTERNACIONALS SCP.

Exclusió de Garanties:

L’accés al LLOC WEB no implica cap tipus de garantia, que expressament es refusa per CREATIUS INTERNACIONALS SCP , respecte a la qualitat, veracitat, exactitud, licitud, actualitat o vigència, així com la utilitat o adequació a cap finalitat de qui hi accedeixi. Tant l’accés al LLOC WEB com l’ús que es pugui fer de la informació i continguts inclosos en el mateix o que sigui accessible des del mateix, s’efectua sota l’exclusiva responsabilitat de l’Usuari. CREATIUS INTERNACIONALS SCP no respondrà en cap cas i en cap mesura, ni per danys directes ni indirectes, ni per dany emergent ni per lucre cessant, pels eventuals perjudicis derivats de l’ús de la informació i continguts del LLOC WEB o accessibles des de o a través del mateix. CREATIUS INTERNACIONALS SCP no garanteix de cap manera la qualitat, veracitat, exactitud, licitud, actualitat o vigència, així com la utilitat o adequació a cap finalitat dels continguts que integren el LLOC WEB CREATIUS INTERNACIONALS SCP exclou , amb tota l’extensió permesa per la llei, qualsevol responsabilitat de qualsevol classe per la qualitat, veracitat, exactitud, licitud, actualitat, vigència com la utilitat o adequació a finalitat alguna que l’usuari pogués haver atribuït als continguts que integren LLOC WEB. El LLOC WEB podrà contenir enllaços a pàgines que, encara dins del LLOC WEB es troben sota responsabilitat de tercers. Així mateix, el LLOC WEB podrà contenir enllaços a pàgines externes en tot cas al mateix. En ambdós casos, CREATIUS INTERNACIONALS SCP no pot controlar o supervisar de cap manera aquest contingut. CREATIUS INTERNACIONALS SCP exclou, amb tota l’extensió permesa per la llei, qualsevol responsabilitat de qualsevol classe, derivada de l’existència o possibilitat d’accés a aquests continguts. Així mateix ,CREATIUS INTERNACIONALS SCP no serà en cap cas responsable, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, per productes o serveis prestats o oferts per altres persones o entitats, o per continguts, informacions, comunicacions, opinions o manifestacions de qualsevol tipus originats o abocats per tercers i que resultin accessibles a través de les Pàgines Web de CREATIUS INTERNACIONALS SCP.

Seguretat i Privacitat:

CREATIUS INTERNACIONALS SCP emprarà raonablement els mitjans al seu abast per proveir de sistemes de seguretat que protegeixin de forma raonable els seus sistemes i les dades contingudes en els mateixos contra atacs deliberats, software malignes, etc. No obstant això l’Usuari entén i accepta els aspectes que comporta la prestació de serveis a través d’Internet donat el caràcter obert, descentralitzat i global d’aquesta xarxa de comunicacions. Per aquest motiu CREATIUS INTERNACIONALS SCP NO garanteix la inexpugnabilitat dels seus sistemes de seguretat ni la privacitat de la informació allotjada en els mateixos CREATIUS INTERNACIONALS SCP exclou, amb tota l’extensió permesa per la llei, qualsevol responsabilitat de qualsevol classe per fallades de seguretat en el LLOC WEB i les conseqüències que d’ells puguin derivar. Ús de “cookies”: El LLOC WEB de CREATIUS INTERNACIONALS SCP empra “cookies de sessió” amb l’única finalitat de permetre i facilitar la interacció de l’usuari amb el mateix. Així mateix els serveis d’estadístiques -propis o aliens-, emprats pel lloc web de CREATIUS INTERNACIONALS SCP podran emprar cookies amb l’única finalitat d’establir mètriques i patrons d’ús del lloc. En cap dels dos casos, CREATIUS INTERNACIONALS SCP utilitza o accedeix a les “cookies” per a finalitats diferents de les enunciades.

Interrupció i/o Suspenció del Sistema:

Amb caràcter general els diferents serveis estaran disponibles ininterrompudament a Internet. No obstant això, l’Usuari queda advertit que CREATIUS INTERNACIONALS SCP no garanteix de cap manera aquesta continuïtat a causa de la naturalesa del mitjà a través del qual es presten. L’Usuari entén i accepta els aspectes que comporta la prestació de serveis a través d’Internet donat el caràcter obert, descentralitzat i global de la xarxa. Així per exemple, a títol enunciatiu no exhaustiu, a continuació es recullen algunes de les situacions que poden interrompre temporalment la prestació d’aquests serveis:

  • Tasques de manteniment en els servidors i/o línies de dades
  • Avaries en els servidors i/o línies de dades
  • Atacs deliberats contra la seguretat i integritat del sistema
  • Virus informàtics o presència de codi maligne en les pàgines que conforma no són accessibles des del lloc web

CREATIUS INTERNACIONALS SCP exclou, amb tota l’extensió permesa per la llei, qualsevol responsabilitat de qualsevol classe derivada de la interrupció temporal en la disponibilitat del LLOC WEB a la xarxa Internet.

L’Usuari queda advertit que CREATIUS INTERNACIONALS SCP podrà en qualsevol moment, al seu sol criteri i sense obligació d’avís previ, suspendre amb caràcter definitiu la presència del LLOC WEB a la xarxa Internet i per tant dels serveis prestats des de o a través del mateix, sense perjudici del que s’hagués disposat al respecte en les corresponents Condicions Particulars. CREATIUS INTERNACIONALS SCP queda eximida de qualsevol tipus de responsabilitat de qualsevol mena derivada de les conseqüències que es puguin produir per la suspensió definitiva en la prestació d’aquests serveis. Advertència sobre els estocs de producte mostrats a la botiga on-line del LLOC WEB: el LLOC WEB consta d’una secció de botiga on-line que pot mostrar informació sobre estocs disponibles de productes. Aquesta informació és comunicada, en cada cas, pel fabricant o distribuïdor dels mateixos. CREATIUS INTERNACIONALS SCP fa esforços per mantenir actualitzada aquesta informació d’estocs al LLOC WEB, en funció de la informació transmesa en cada moment pel fabricant o distribuïdor, però no pot garantir en tot moment l’adequació a realitat de la mateixa per tractar-se d’ informació aliena, subministrada per tercers.

Baixa Voluntària, Exclusió i Responsabilitat:

Qualsevol usuari podrà sol·licitar la baixa, en qualsevol moment, com a usuari del lloc web. CREATIUS INTERNACIONALS SCP disposarà d’un termini de 30 dies per examinar la situació d’aquest Usuari respecte de la totalitat de serveis a què es trobés subscrit per, si escau, emetre factura per tots aquells consums que a la recepció de la petició de baixa es trobessin pendents de cobrament. Si no hi cap import pendent de liquidació i/o cobrament, la baixa es durà a terme amb caràcter immediat. En cas contrari, la baixa quedarà supeditada al cobrament efectiu d’aquests imports per part de CREATIUS INTERNACIONALS SCP. L’Usuari respon del bon ús del lloc web i dels serveis contractats des de o a través del mateix. Qualsevol ús dels serveis en contra per part de l’usuari, comportarà la immediata exclusió del LLOC WEB amb pèrdua de la seva condició d’usuari registrat del mateix, sense dret a cap indemnització i sense perjudici de les corresponents accions legals a que per part de CREATIUS INTERNACIONALS SCP pertoqués. La falsedat de les dades personals i/o professionals facilitades per l’Usuari durant el procés de registre en el lloc web o a qualsevol dels serveis prestats des de o a través del mateix podrà comportar la immediata exclusió del LLOC WEB amb pèrdua de la seva condició d’usuari registrat del mateix, sense dret a cap indemnització i sense perjudici de les corresponents accions legals a que per part de CREATIUS INTERNACIONALS SCP o de tercers pertoquen. Qualsevol tipus d’acció per part de l’usuari que pogués posar en risc o danyar sistemes, equips o serveis accessibles directament o indirectament a través del LLOC WEB, comportarà la seva immediata exclusió del mateix amb pèrdua de la seva condició d’usuari registrat del mateix, sense dret a indemnització i sense perjudici de les corresponents accions legals a que per part de CREATIUS INTERNACIONALS SCP pertoqués. Qualsevol tipus d’acció per part de l’usuari que vulneri els presents termes i condicions, les condicions particulars que puguin regular Serveis concrets, la Llei o els bons costums generalment acceptades, comportarà la seva immediata exclusió del LLOC WEB amb pèrdua de la seva condició d’usuari registrat del mateix, sense dret a cap indemnització i sense perjudici de les corresponents accions legals a que per part de CREATIUS INTERNACIONALS SCP pertoqués. L’Usuari serà l’únic responsable davant de qualsevol reclamació, acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones tant contra el mateix usuari com contra CREATIUS INTERNACIONALS SCP, basada en usos dels serveis contraris a la llei, la moral, la bona fe i als bons costums generalment acceptades.

Notificacions:

Als efectes de practicar les oportunes notificacions, CREATIUS INTERNACIONALS SCP designa com a domicili de contacte l’especificat com a propi en l’encapçalament dels presents termes i condicions. El correu electrònic facilitat per l’Usuari durant el procés de registre en el LLOC WEB, serà l’utilitzat per CREATIUS INTERNACIONALS SCP a l’efecte de practicar notificacions a l’Usuari. L’Usuari està obligat a mantenir degudament actualitzades les dades que a efectes de notificacions es referencien en la present clàusula. Totes les Notificacions que efectuï CREATIUS INTERNACIONALS SCP a l’Usuari es consideraran vàlidament efectuades si s’han realitzat emprant les dades i a través dels mitjans anteriorment assenyalats. CREATIUS INTERNACIONALS SCP no es responsabilitza de qualsevol perjudici que pogués produir-se per la vulneració de l’Usuari de la seva obligació de manteniment actualitzat de les seves dades de contacte.

Promocions:

CREATIUS INTERNACIONALS SCP podrà modificar sense previ avís les promocions i descomptes generats per les polítiques de promocions existents a les seves pàgines web, i es reserva el dret a anul·lar o cancel·lar els descomptes obtinguts si sospita que han estat aconseguits de manera il·legítima o fraudulenta. De la mateixa manera, CREATIUS INTERNACIONALS SCP es reserva el dret de cancel·lar descomptes i restablir les dades originals dels usuaris en les promocions si es produeixen canvis en les condicions d’aplicació i/o generació de les regles i promocions que han generat aquests descomptes.

Validesa i Acord Complert:

La declaració de nul·litat o invalidesa de qualsevol estipulació continguda en els presents termes i condicions, no afectarà la validesa i eficàcia de les altres clàusules. Els presents termes i condicions dels serveis prestats per CREATIUS INTERNACIONALS SCP a través del LLOC WEB constitueixen l’acord total entre les parts, considerant-se de rang superior a qualsevol acord previ escrit o verbal, enteniment, afirmació, representació, negociació o propòsit d’acord en relació amb aquesta materia.

Llei Aplicable i Fur:

Les condicions es regiran i interpretaran en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Tant CREATIUS INTERNACIONALS SCP com l’Usuari es comprometen a intentar resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pogués sorgir en el desenvolupament de les relacions mercantils que els són pròpies. Per a la solució de totes les qüestions litigioses que poguessin derivar-se del desenvolupament de les relacions mercantils que els són pròpies, ambdues parts acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols, salvo -si escau- submissió legal obligatòria a fur de part.

© internationalcreatives.net

Back To Top